Obchodní podmínky | VZV.cz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ MANIPULAČNÍ TECHNIKY SPOLEČNOSTI

VZV GROUP s.r.o. se sídlem Okružní 1144/19, 500 03 Hradec Králové IČ: 27469662, zapsané do OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 20857

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej manipulační techniky (dále jen „VOP“) vydává společnost VZV GROUP s.r.o. se sídlem Okružní 1144/19, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27469662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20857 (dále jen „Prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a zákazníkem v postavení podnikatele (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího (tzn. nabídka v internetových obchodech Prodávajícího, e-mailová, telefonická nabídka Prodávajícího, nabídka prostřednictvím obchodních zástupců Prodávajícího), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.

1.3 Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto VOP, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku tj. telefonicky, faxem, e-mailem, skypem či jinými komunikačními kanály na dálku (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.

1.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

1.6 Od těchto podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.7 Veškeré nabídky učiněné Prodávajícím až do podpisu příslušné Kupní smlouvy jsou nezávazné, nejsou-li součástí Kupní smlouvy.

1.8 Komunikací na dálku se rozumí využití všech současných technologií, jako jsou například elektronická pošta (e-mail), fax, skype, telefon a ostatní komunikační kanály, aplikace.

1.9 V případě, že kupní či jiná smlouva bude uzavírána se zákazníkem v postavení spotřebitele, tyto VOP se nepoužijí a smluvní podmínky budou dojednány pro každý individuální případ.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1 Internetové obchody, webové stránky Prodávajícího obsahují označení zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností. Vedle Internetových obchodů, stránek Prodávající může Kupujícímu zaslat individuální koncept prostřednictvím e-mailu, faxu, sdělit telefonicky, či využít dalších komunikačních kanálů na dálku. Není-li v uzavřené kupní smlouvě uvedeno jinak, například odkazem, nejsou předchozí nabídky, inzeráty, reklamní akce či jiná obdobná jednostranná sdělení pro strany závazné. Prodávající výslovně vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 OZ s tím, že žádný jím učiněný úkon, zejména oslovení zákazníků či inzerce zboží či služeb nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ohledně dodání příslušného zboží či služby.

2.2 Kupující bez registrace v internetových obchodech Prodávajícího nejdříve přes dotazník či jinou formou odešle poptávku na vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetových obchodů či nabídky na webových stránkách Prodávajícího, a které má v úmyslu zakoupit. Tato poptávka není návrhem na uzavření kupní či jiné smlouvy. Prodávající zasílá na základě této poptávky návrh kupní smlouvy Kupujícímu prostřednictvím komunikace na dálku (e-mailem, poštou, faxem), nebo může návrh kupní smlouvy předat v tištěné podobě. Prodávající je oprávněn na poptávku Kupujícího nereagovat a projevit tak vůli žádnou smlouvu neuzavřít.

2.3 Kupující s přidělenými přístupovými právy do internetových obchodů Prodávajícího je seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Vzhledem k různým parametrům je cena za dopravu manipulační techniky obchodním zástupcem prodávajícího nabízena individuálně. V případě nákupu prostřednictvím internetových obchodu odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn objednávku Kupujícího, nepřijmout, a to bez udání důvodu. O nepřijetí objednávky bude Kupující vyrozuměn bez zbytečného odkladu. Prodávající je rovněž oprávněn Kupujícímu vrátit objednávku k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena. Doplněná objednávka se považuje za objednávku novou.

2.4 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou či jinou formou komunikací na dálku, a to na adresu elektronické pošty, nebo na jiný kontakt komunikace na dálku, uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.5 V případně nákupu prostřednictvím internetových obchodů Prodávajícího je Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím bude učiněno emailem, telefonicky, či v písemné podobě.

2.6 V případě nákupu mimo internetové obchody Prodávajícího je Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení Kupní smlouvy Kupujícím Prodávajícímu. Přičemž pro uzavření Kupní smlouvy je dostačující doručit naskenovanou podepsanou Kupní smlouvu Kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na adresu vzv@vzv.cz. Kupní smlouva musí být přijata ve stejné formě, v jaké ji Kupující obdržel od Prodávajícího.

2.7 Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou, a stejně tak pokud Kupující nepřijme návrh na uzavření smlouvy učiněný Prodávajícím nebo jej přijme s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu. V případě, že o Kupujícím Prodávající následně zjistí výše uvedenou skutečnost, může odstoupit od uzavřené smlouvy.

2.8 V případě, že Kupující výslovně nepřijme způsoby výše popsanými v čl. 2. VOP nabídku či jiný návrh na uzavření smlouvy, učiněny Prodávajícím, je Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena, pokud Kupující projeví vůli uzavřít Kupní smlouvu tím, že uhradí ve prospěch účtu Prodávajícího cenu za zboží (myšleno i dílčí úhrada za zboží) na základě vystavené faktury Prodávajícího (zálohová faktura, řádný daňový doklad se splatností). Úhradou Kupující akceptuje Prodávajícím zaslanou kupní smlouvu včetně těchto obchodních podmínek.

2.9 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat a odstoupit od uzavřené smlouvy, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.10 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu zasílány společně s návrhem kupní smlouvy a jsou taktéž trvale dostupné na internetových stránkách společnosti.

2.11 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

3. Platební podmínky

3.1 Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, bude kupní cena kupujícím uhrazena předem na základě vystavené zálohové faktury ve výši 100 % z celkové kupní ceny vč. případně sjednané dopravy. Přičemž zaplacením se rozumí připsáním částky na bankovní účet prodávajícího, nebo přijetí hotovosti. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu v den uzavření Kupní smlouvy.

3.2 Faktura musí být kupujícímu předána nebo odeslána na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě nebo v elektronické podobě na e-maily kupujícího uvedené v kupní smlouvě. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena pátý kalendářní den po jejím odeslání (přičemž za den odeslání se pro tento účel považuje následující den po dni vystavení faktury). Kupující souhlasí s elektronickým zasíláním faktur.

3.3 Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu prodávajícího.

3.4 Kupující je povinen každou platbu kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným 2 | Stránka variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

3.5 Pokud kupující neuhradí kteroukoli fakturu prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není prodávající v prodlení s dodávkou zboží kupujícímu.

3.6 Kupní cena za zboží je zaplacena okamžikem, kdy platba zaslaná kupujícím převodem z účtu je připsána na účet prodávajícího.

3.7 V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny zboží. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do deseti dnů od porušení povinnosti, která je jí zajištěna.

3.8 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je smluvní strana oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

3.9 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, není rozhodné, zda smluvní strana porušila svoji povinnost zajištěnou smluvní pokutou zaviněně.

3.10 Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny vč. případně sjednaných služeb např. dopravy aj.

4. Dodací podmínky

4.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že případný termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetových obchodů Prodávajícího je pouze orientační.

4.2 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží důkladně prohlédnout a zkontrolovat a podrobně vyzkoušet jeho funkčnost. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, nebo CMR (nákladní mezinárodní list), čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v Kupní smlouvě.

4.3 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, dále k poškození při vykládce zboží dopravcem, a tuto dopravu či vykládku zajišťoval podle zvláštní smlouvy s Kupujícím Prodávající, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Kupující musí ihned, nejpozději však do 24 hodin od zjištění výše uvedené skutečnosti, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese vzv@vzv.cz. Strany se následně dohodnou na způsobu řešení vzniklé situace.

4.4 Byla-li mezi stranami dohodnuta také (de)montáž, vykládka zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak.

4.5 Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávku a kupující je zavázán dílčí dodávku převzít.

4.6 Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího o všech změnách týkajících se jeho daňové identifikace (DIČ/VAT registrační číslo DPH), případně též o změně režimu v registraci DPH/VAT (plátce-neplátce). Při porušení této povinnosti je prodávající oprávněn požadovat náhradu veškeré majetkové újmy, která vznikla prodávajícímu v důsledku odvodu DPH či zaplacením sankcí či jiného plnění správci daně.

4.7 Prodávající dodává zboží Kupujícímu v dohodnuté lhůtě na základě dodací doložky EXW dle INCOTERMS 2010, není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak. Prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici Kupujícímu v objektech na adresách 561 61, Červená Voda čp. 524, nebo P3 Prague Horní Počernice - Hala I3, Do Čertous 2717/5. Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. V případě, že Prodávající zajišťuje nakládku či dopravu zakoupeného zboží, činí tak na základě zvláštní smlouvy s Kupujícím.

5. Rozhodčí doložka

5.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě uzavření Kupní smlouvy písemně nebo jiným obdobným způsobem, který umožňuje zachycení jejího obsahu a určení osob, které smlouvu sjednaly, má pravomoc k řešení veškerých sporů a nároků, které přímo nebo odvozeně vznikly z uzavírané Kupní či jiné smlouvy, jejich zajištění (i směnečného) nebo v návaznosti na ni, včetně otázek platnosti této dohody dle zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ten z níže uvedených rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu. Rozhodčí řízení se bude konat v sídle rozhodce nebo tam, kde Rozhodce určí. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude jednoinstanční, bude vedeno písemnou formou a rozhodčí nález bude vydán samostatně. Rozhodci pro tento účel jsou: - Mgr. Ladislav Baše, advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. 12052, IČ: 69881936, se sídlem Římská 14, 12000 Praha 2 - JUDr. Milan Plíšek, advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. 13034 IČ: 71347178, se sídlem Denisova 585, 50601 Jičín, - Mgr. Miloš Janáček, advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. 09234, IČ: 66250706, se sídlem Kalinovo nábřeží 605, 580 01 Havlíčkův Brod Pro případ, že žádný z výše uvedených rozhodců nebude ochoten nebo nebude moci funkci Rozhodce přijmout či vykonávat, dohodly se smluvní strany na tomto náhradním způsobu určení Rozhodce. Jediný Rozhodce bude určen Věřitelem ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou (dále jen ,,rozhodce“).

5.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami rozhodované dle této smlouvy budou rozhodovány podle zásad spravedlnosti (equity), k čemuž smluvní strany zvoleného rozhodce výslovně pověřují.

5.3 Sudištěm je smluvními stranami sjednáno sídlo zvoleného rozhodce. Zahájení rozhodčího řízení

5.4 Rozhodčí řízení je zahájeno dnem doručení rozhodčí žaloby smluvní strany (žalobce) rozhodci. Rozhodčí žaloba musí být písemná a musí být zaslána rozhodci ve dvojím vyhotovení. Pro náležitosti rozhodčí žaloby se sjednává obdobné užití § 43 a § 79 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jako o.s.ř.). K rozhodčí žalobě musí být připojeny veškeré listinné důkazy v originále nebo ve fotokopii. Rozhodce vyznačí na došlé rozhodčí žalobě den jejího doručení a jedno vyhotovení rozhodčího návrhu včetně fotokopií listinných důkazů zašle druhé smluvní straně (žalovanému) k vyjádření. Žalobní odpověď

5.5 Žalovaný se zavazuje a je povinen písemně se vyjádřit k doručené rozhodčí žalobě (žalobní odpověď) ve lhůtě 20-ti dnů od jejího doručení a k žalobní odpovědi připojit všechny listinné důkazy v originále nebo fotokopii. Žalobní odpověď musí být nejdéle v poslední den lhůty podána k poštovní přepravě. Žalobní odpověď je žalovaný povinen zaslat ve dvojím vyhotovení. Rozhodce vyznačí na došlé žalobní odpovědi den jejího doručení a jedno vyhotovení zašle žalobci. Nevyjádří-li se žalovaný ve výše sjednané lhůtě, smluvní strany sjednávají právní fikci uznání nároku vznešeného v rozhodčí žalobě. Hodnocení důkazů

5.6 Rozhodce hodnotí důkazy podle svého uvážení při zohlednění zásad spravedlnosti (equity). Rozhodnutí a rozhodčí nález

5.7 Obvykle rozhodce rozhodne bez nařízení jednání na základě písemných podkladů a vyjádření stran. Rozhodce může nařídit ústní jednání, jestliže se předložené písemnosti ukážou zcela nedostačující pro rozhodnutí ve věci samé.

5.8 Rozhodčí nález musí být vyhotoven písemně. Obsah rozhodčího nálezu se vysloví ve výroku rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález obsahuje označení rozhodce, označení stran, označení předmětu sporu, výrok rozhodčího nálezu, stručné odůvodnění a podpis rozhodce. Výrok rozhodčího nálezu musí být určitý a musí obsahovat rozhodnutí o nákladech řízení před rozhodcem. Nastane-li mezi smluvními stranami sjednána fikce uznání nároku, rozhodce vydá rozhodčí nález pro uznání. Rozhodčí nález pro uznání musí obsahovat označení rozhodce, označení stran, označení předmětu sporu, výrok rozhodčího nálezu a podpis Rozhodce. Výrok rozhodčího nálezu musí být určitý a musí obsahovat rozhodnutí o nákladech řízení před rozhodcem. Rozhodčí nález pro uznání nemusí být odůvodněn. Je-li rozhodčím nálezem ukládána povinnosti plnit, rozhodce určí ve výroku rozhodčího nálezu lhůtu k plnění. Rozhodčí nález rozhodce vydá ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žalobní odpovědi nebo ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí dvacetidenní lhůty sjednané pro žalobní odpověď. Právní moc a vykonatelnost:

5.9 Rozhodčí řízení končí doručením rozhodčího nálezu smluvním stranám. Proti rozhodčímu nálezu vydanému dle této smlouvy není přípustný žádný opravný prostředek. Rozhodčí nález musí být doručen smluvním stranám a po doručení jej rozhodce opatří doložkou právní moci. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný. Rozhodčí nález je pro smluvní strany závazný a smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách tam uvedených. Rozhodčí nález je vykonatelný podle právního řádu České republiky. Doručování:

5.10 Písemnosti dle této smlouvy budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresy smluvními stranami zvolených zástupců, které budou smluvní stranou předem sděleny, doporučeně s potvrzením o doručení. Smluvní strany se zavazují a jsou povinny zajistit převzetí doručovaných zásilek na adresách uvedených v záhlaví této smlouvy nebo na adresách zástupců jimi zvolených. Za doručenou se považuje písemnost odeslaná na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo adresu zvoleného zástupce i v případě, kdy se vrátí odesílateli jako nedoručená či nevyzvednutá, pokud adresát nebyl zastižen, odstěhoval se apod. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou posledního dne úložní doby dle podmínek příslušného doručujíc orgánu a je-li úložní doba dle těchto podmínek delší 15 dnů, považuje se za doručenou 15 dne jejího uložení. Pro případ nedoručení písemností během rozhodčího řízení si smluvní strany dohodly, že zvolený rozhodce je oprávněn stanovit opatrovníka. Jazyk řízení:

5.11 Smluvní strany předkládají písemnosti a listinné důkazy rozhodci v jazyce českém, důkazy případně s úředně ověřeným překladem do jazyka českého. Rozhodčí nález je vyhotoven v českém jazyce. Odměna Rozhodce a náklady stran:

5.12 Smluvní strany sjednávají jednorázovou paušální odměnu rozhodce za jedno rozhodčí řízení ve výši 4.000 Kč (slovy: čtyřitisícekorun českých) + DPH. Odměnu rozhodce je povinna uhradit druhé smluvní straně ta smluvní strana, která bude v řízení před rozhodcem neúspěšná. Povinnost uhradit odměnu rozhodce se uvede ve výroku rozhodčího nálezu o náhradě nákladů řízení. 3 | Stránka

5.13 Každá strana si nese sama ze svého výlohy, které jí v rozhodčím řízení vznikly. V rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení bude přiznána náhrada jejich výloh, přičemž smluvní strany se dohodly, že tato náhrada bude přiznána ve výši odměny a hotových výdajů podle příslušných právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění, + DPH. Při rozhodování o nákladech řízení, o přiznání a o výši přiznané odměny se bude přiměřeně postupovat podle ustanovení občanského soudního řádu vztahujících se na náhradu nákladů řízení.

5.14 Zvláštní náklady vznikající rozhodci. Na krytí zvláštních nákladů vznikajících rozhodci (např. zpracování znaleckého posudku) jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené rozhodcem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Pokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou. Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože stanovená částka nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. strana, která dala podnět k těmto nákladům nebo v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinna na výzvu poskytnout (i opakovaně) další zálohu ve stanovené lhůtě. Dokud není takto stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou. Nebude-li složena ani v dodatečné lhůtě určené rozhodcem, rozhodce řízení zastaví.

6. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

6.1 S ohledem na skutečnost, že předmětem koupě je použitá manipulační technika, smluvní strany nesjednávají záruku, není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak. Případně sjednaná záruka v Kupní smlouvě se poskytuje pouze na skryté vady agregátu, které nebylo možné zjistit při předání vozíku. Agregátem se u manipulační techniky se spalovacím motorem rozumí motor, hydroměnič, převodovka nebo hydrostat. U manipulační techniky s akumulátorovým pohonem se agregátem rozumí elektromotor a převodovka. Záruka se tedy nevztahuje na spotřební materiál a ostatní součásti jako je např. (startér, alternátor, chladič, těsnivo, hadice, čepy, elektronické součástky a elektroinstalace, řídící a výkonové karty, joystiky, baterie, pneumatiky apod.) a na závady, které vzniknou během provozování manipulační techniky z důvodu opotřebení součástí vozíku běžným provozem nebo nesprávným zacházením.

6.2 Účastníci kupní smlouvy tímto výslovně sjednávají, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady mající svůj původ ve stáří a opotřebení předmětu koupě. Kupující není oprávněn uplatňovat u Prodávajícího jakékoli nároky z vad předmětu koupě, které se projeví po předání nebo v průběhu používání vozíku. Kupující je povinen provozovat zakoupenou manipulační techniku v souladu se všemi právními předpisy a normami vztahujícími se k provozu manipulační techniky a na svůj náklad před prvním použitím realizovat případné revize, technické prohlídky podle příslušných zákonných norem země, ve které je manipulační technika provozována. Prodávající není výrobcem předmětu koupě a nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu na majetku či zdraví způsobenou zakoupenou použitou manipulační technikou. Prodávající z téhož důvodu upozorňuje, že není schopen ověřit a garantovat, že stav motohodin vykazovaný na počítadle manipulační techniky se shoduje se skutečným stavem motohodin. Kupující proto bere na vědomí, že tento stav se může lišit, a že tedy manipulační technika může mít ve skutečnosti vyšší opotřebení.

6.3 Prodávající dále nenese žádnou odpovědnost za vady, které:

a) mají původ ve stáří a opotřebení zboží

b) kupující nereklamoval řádně a včas

c) jsou způsobeny nesprávným užíváním zboží v rozporu s návodem k použití

d) jsou způsobeny užitím prodávajícím neschválených součástek či materiálů

e) vyplývají z užívání nevhodných provozních materiálů, například použitých kapalin

f) jsou způsobeny opravami a zásahy provedenými či zadanými kupujícím bez souhlasu prodávajícího

g) jsou způsobeny mechanickým či jiným poškozením zboží

h) jsou způsobeny událostí vyšší moci, které prodávající nezavinil, nemohl jim zabránit a nemohl je předvídat

i) jsou způsobeny jednáním třetích osob odlišných od prodávajícího a bez smluvního vztahu k prodávajícímu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých Prodávajícímu pro účel jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.

7.2 Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že Kupující – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby prodávajícízpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho p

8. Doručování

8.1 Smluvní strany jsou povinny si veškeré písemnosti zasílat doporučenými dopisy na adresy uvedené ve smlouvě, není-li ve VOP uvedeno jinak. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout, jaké písemnosti lze zasílat i jiným způsobem, například faxem nebo elektronicky.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení musí být provedena písemně a jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v Kupní smlouvě.

9.2 Všechny vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí Kupní smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami a dále právním řádem České republiky.

9.3 Smluvní strany podpisem Kupní smlouvy vyslovují svůj souhlas s podmínkami a zavazují se, že jimi budou řídit.

9.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto podmínky změnit, nová verze podmínek se však nevztahuje na existující smluvní vztahy.

9.5 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o uzavřené Kupní smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

9.6 Kupující podpisem těchto obchodních podmínek potvrzuje, že se s nimi důkladně seznámil, porozuměl jejich obsahu a žádné z jejich ustanovení neshledává překvapivé.

9.7 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.8 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

9.9 Materiály publikované v Internetových obchodech Prodávajícího mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující bez písemného souhlasu nemůže použít fotodokumentaci zboží Prodávajícího.

10. Platnost a účinnost

10.1 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2016.

10.2 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Loading
Průvodce výběrem vozíku
Vyhledejte vozík v 5 krocích
Pomocí průvodce
Průvodce výběrem vozíku
whatsapp